Política de privacitat i avís legal

Dades del responsable del fitxer
Identitat: Audivio Multimèdia SLU – NIF: B25749193
Adreça: Carrer Major, 6, 25155 l’Albagés – Lleida – Espanya
Telèfon: 931 7676 44
Email: dpd@audivio.tv

Finalitats del tractament
Us informem que les dades que ens facilite per qualsevol mitjà (pàgina web, correu electrònic, formularis en paper, i/o qualsevol altre document) seran incorporats un fitxer titularitat d’Audivio Multimedia SLU.

Audivio Multimedia SLU tractarà la informació que ens proporcionen les persones interessades amb les finalitats següents:

Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, suggeriment o petició sobre els nostres serveis professionals que ens formulin les persones interessades.
Comunicacions comercials: Tractament de les vostres dades amb la finalitat d’informar-vos sobre activitats, articles d’interès i informació general sobre els nostres serveis via correu electrònic.
Gestionar dades aportades pels candidats a un lloc de treball a través del Currículum Vitae (CV): o al formulari facilitat a la secció “Treballa amb nosaltres”, amb la finalitat de procés de selecció i reclutament. Vostè autoritza expressament Audivio Multimedia SLU perquè procedeixi al tractament de les seves dades per a la finalitat indicada. Audivio Multimedia SLU tractarà les seves dades i informació aportada per als processos de selecció amb la més estricta confidencialitat, adoptant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració i/o accés no autoritzat.
Conservació de les dades: Així mateix us informem que Audivio Multimedia SLU podrà conservar el vostre Currículum Vitae pel termini màxim d’un any, conclòs aquest termini de procedirà automàticament a la seva destrucció, en compliment del principi de qualitat de la dada.
Remissió de comunicacions promocionals via electrònica i de newsletters: Tractament de les vostres dades amb la finalitat d’informar-vos sobre els nostres serveis, ofertes, promocions i articles o contingut (newsletter, e-book), que puguin resultar del vostre interès, via electrònica (e- mail, SMS, Whatsapp) i/o telefònica.
Les persones interessades podran donar-se de baixa d’aquestes comunicacions a la següent adreça de correu electrònic: dpd@audivio.tv.

Legitimació
La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de les persones interessades per a la tramitació i la gestió de qualsevol sol·licitud d’informació o consulta sobre els nostres serveis professionals, així com per a l’enviament de comunicacions comercials dutes a terme per Audivio Multimedia SLU.

Com obtenim les vostres dades?
Audivio Multimedia SLU obté les seves dades per les fonts següents:

La informació que vostè ens facilita quan contracta i manté productes i/o serveis amb nosaltres, tant de manera directa com indirecta.
Fonts d’informació externes, com diaris i butlletins oficials, registres públics, resolucions de les administracions públiques, guies telefòniques, llistes de persones pertanyents a col·legis professionals, llistes oficials per a la prevenció del frau, xarxes socials i Internet, així com terceres empreses a les que hagi prestat el seu consentiment per a la cessió de les seves dades a entitats de crèdit, financeres i d’assegurances.
En particular, les dades que tractarem inclouen les categories següents: dades de caràcter identificatiu, dades referents a les seves característiques personals i circumstàncies socials, dades acadèmiques i professionals, informació comercial.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades?
Tractarem les seves dades personals mentre siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides. Si cancel·leu tots els contractes, podreu:

Mantenir el consentiment per desenvolupar accions comercials: tractarem les dades per a les accions comercials que hagi consentit. Considerarem que ha triat aquesta opció si no revoca el consentiment expressament.
Revocar el consentiment per desenvolupar accions comercials: cancel·larem les seves dades mitjançant el bloqueig de les mateixes.
Amb aquest bloqueig, Audivio Multimedia SLU no tindrà accés a les seves dades i només les tractarà per posar-les a disposició a les Administracions Públiques competents, Jutges i Tribunals o al Ministeri Fiscal, per a l’atenció de les possibles responsabilitats relacionades amb el tractament de les dades , en particular per a l’exercici i la defensa de reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Conservarem les seves dades bloquejades durant els terminis previstos a les disposicions aplicables o, si escau, a les relacions contractuals mantingudes amb Audivio Multimedia SLU, procedint a la supressió física de les seves dades una vegada transcorreguts aquests terminis.

Destinataris
No se cedeixen dades de caràcter personal a tercers, llevat de disposició legal. Tampoc no es realitzen transferències internacionals dades a tercers països.

Com a encarregats de tractament, tenim contractats els següents proveïdors de serveis, havent-se compromès al compliment de les disposicions normatives, daplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació:

Organismes Públics, Agència Tributària, Jutges i Tribunals i, en general, autoritats competents, quan Audivio Multimedia SLU tingui l’obligació legal de facilitar-los.
Google LLC, amb domicili el 1600 Amphitheatre Parkway, 94043, Mountain View (Califòrnia), Estats Units, que presta els serveis de GSuite, consistents en serveis de computació al núvol i de correu electrònic.
Es pot consultar la política de privadesa i altres aspectes legals de la companyia esmentada en el següent enllaç: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
Google participa i ha certificat el seu compliment amb el marc de l’acord entre els EUA i la Unió Europea anomenat Privacy Shield, i s’ha compromès a sotmetre tota la informació personal rebuda de països membres de la Unió Europea als principis derivats del Privacy Shield.
Pots obtenir més informació sobre el Privacy Shield a la web del Departament de Comerç dels EUA: https://www.privacyshield.gov/welcome
Així mateix, podeu comprovar l’adhesió de Google al Privacy Shield al següent enllaç: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Facebook Ireland, Ltd amb domicili a 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2, Irlanda. Es pot consultar la política de privadesa i altres aspectes legals de la companyia esmentada en el següent enllaç: https://es-es.facebook.com/privacy/explanation. Facebook participa i ha certificat el seu compliment amb el marc de l’acord entre els Estats Units i la Unió Europea anomenat Privacy Shield, havent-se compromès a sotmetre tota la informació personal rebuda de països membres de la Unió Europea als principis derivats del Privacy Shield.
Pots obtenir més informació sobre el Privacy Shield a la web del Departament de Comerç dels EUA: https://www.privacyshield.gov/welcome
Twitter, amb domicili al 1355 Market Street, Suite 900 San Francisco, CA 94103. Es pot consultar la política de privadesa i altres aspectes legals de l’esmentada companyia al següent enllaç: https://twitter.com/es/privacy
Twitter participa i ha certificat el seu compliment amb el marc de l’acord entre els EUA i la Unió Europea anomenat Privacy Shield, havent-se compromès a sotmetre tota la informació personal rebuda de països membres de la Unió Europea als principis derivats del Privacy Shield.
Pots obtenir més informació sobre el Privacy Shield a la web del Departament de Comerç dels EUA: https://www.privacyshield.gov/welcome
Podeu consultar la política de privadesa i altres aspectes legals d’aquesta companyia en el següent enllaç: https://www.siteground.com/aviso-legal.html

Al marge de les comunicacions de dades anteriors, Audivio Multimedia SLU compta amb la col·laboració d’alguns tercers proveïdors de serveis que tenen accés a les seves dades personals i que tracten les dades esmentades en nom i per compte d’Audivio Multimedia SLU com a conseqüència de la seva prestació de serveis.

Audivio Multimedia SLU segueix uns criteris estrictes de selecció de proveïdors de serveis per tal de donar compliment a les seves obligacions en matèria de protecció de dades i es compromet a subscriure-hi el corresponent contracte de tractament de dades mitjançant el qual els imposarà, entre d’altres , les obligacions següents: aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades; tractar les dades personals per a les finalitats pactades i atenent únicament les instruccions documentades d’Audivio Multimedia SLU; i suprimir o tornar les dades a Audivio Multimedia SLU un cop finalitzi la prestació dels serveis.

Procedència
Les dades de caràcter personal s’obtenen directament de les persones interessades i dels nostres col·laboradors. Les categories de dades de caràcter personal que ens proporciona els nostres col·laboradors són les següents:

Dades didentificació.
Adreces postals o electròniques.
Dades bancàries.
No es tracten dades especialment protegides ja que es fa amb Stripe. 
Drets

Dret d’accés, rectificació i supressió: Les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si a Audivio Multimedia SLU estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits.

Dret a la Limitació i Oposició: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. Audivio Multimedia SLU deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Aquests drets podran ser exercitats a través de qualsevol mitjà de comunicació davant d’Audivio Multimedia SLU a l’adreça a dalt indicada, adjuntant fotocòpia de DNI del titular de les dades oa l’e-mail dpd@audivio.tv

Actualitzacions i modificacions
Audivio Multimedia SLU es reserva el dret de modificar i/o actualitzar la informació sobre protecció de dades quan sigui necessari per al compliment correcte del Reglament de Protecció de Dades. Si es produís alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta pàgina, on podrà tenir accés a la política actual. En cada cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís que s’accedeix al web.

Canal de comunicació i suport
Les persones interessades podran comunicar qualsevol dubte sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal o interpretació de la nostra política a la següent adreça: dpd@audivio.tv.

Responsabilitat i Obligacions del prestador
Responsabilitats pel que fa als continguts

El contingut d’aquest lloc web és de caràcter general així com té una finalitat i efectes exclusivament informatius dels nostres serveis i de la nostra activitat empresarial.

Audivio Multimedia SLU s’eximeix de qualsevol responsabilitat respecte a qualsevol decisió adoptada per l’usuari del lloc web com a conseqüència de la informació que conté, especialment respecte a les característiques tècniques dels cables.

Audivio Multimedia SLU rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per Audivio Multimedia SLU o no publicada de forma autoritzada sota el seu nom, igual que la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts, així com es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir-ne l’accés, de manera temporal o definitiva.

Responsabilitat respecte dels enllaços a altres pàgines webs (links)

Els enllaços introduïts a www.audivio.tv són de caràcter merament informatiu i, per tant, Audivio Multimedia SLU no controla ni verifica cap informació, contingut, productes o serveis facilitats a través daquests llocs web. En conseqüència, Audivio Multimedia SLU declina qualsevol tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte, especialment el contingut, relatiu a aquesta pàgina.

Responsabilitat en el supòsit que aquesta pàgina sigui la destinació de l’enllaç introduït a una altra pàgina

Pel que fa als enllaços establerts per altres pàgines a aquest lloc, així com si qualsevol usuari, entitat o pàgina web volgués establir algun tipus d’enllaç amb destinació al lloc web d’Audivio Multimedia SLU s’haurà d’atenir a les estipulacions següents:

Haurà de sol·licitar autorització prèviament a la realització de lenllaç i haurà de constar de forma expressa el seu atorgament. Només es podrà adreçar a la pàgina inicial.

L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar l’usuari a la pròpia adreça d’Audivio Multimedia SLU ha d’abastar tota l’extensió de la pantalla de la pàgina inicial. En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit d’Audivio Multimedia SLU, la pàgina que realitzi l’enllaç podrà reproduir de qualsevol manera el lloc web d’Audivio Multimedia SLU, incloure’l com a part del web o dins d’un dels seus frames o crear-ne un browser sobre qualsevol de les pàgines del web.

No es donarà cap mena d’indicació errònia o incorrecta sobre la pàgina de Audivio Multimedia SLU.

Si voleu fer constar algun signe distintiu d’Audivio Multimedia SLU com a marques, logos, denominació haureu de comptar amb l’autorització per escrit.

El Titular de la pàgina que ofereix l’enllaç haurà d’actuar de bona fe i no pretén afectar negativament la reputació o el bon nom d’Audivio Multimedia SLU es prohibeix, excepte autorització expressa d’Audivio Multimedia SLU, donar d’alta els elements de text de la marca o del logo, el nom de domini o la denominació social d’Audivio Multimedia SLU com a paraula clau (metatags o metanames) per a la cerca de llocs webs realitzada a través de cercadors.

Audivio Multimedia SLU no assumeix cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web que ofereix l’enllaç. L´establiment de l´enllaç no implica l´existència d´algun tipus de relació, col·laboració o dependència d´Audivio Multimedia SLU amb el titular d´aquesta pàgina web.

Responsabilitat aspectes tècnics
Audivio Multimedia SLU no garanteix la continuïtat del funcionament del lloc web igual que aquest es trobi en tot moment operatiu i disponible.

Audivio Multimedia SLU no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos els danys a sistemes informàtics i la introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet necessària per a l’ús d’aquest lloc web.

Obligació dels usuaris
L’usuari respondrà dels danys i els perjudicis que Audivio Multimedia SLU pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions determinades en aquesta nota legal.

Pel que fa a la navegació, l’usuari es compromet a observar diligentment i fidelment les recomanacions que estableixi Audivio Multimedia SLU relativa a l’ús del lloc. A aquest efecte Audivio Multimedia SLU es dirigirà als usuaris mitjançant qualsevol mitjà de comunicació a través del lloc web.

Durada i Modificació
Audivio Multimedia SLU tindrà dret a modificar els termes i condicions aquí estipulades de manera unilateral, totalment o parcialment. Qualsevol canvi apareixerà de la mateixa manera que es troben en aquesta nota legal.

La vigència temporal daquesta nota legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins al moment en què siguin modificades de forma total o parcial per Audivio Multimedia SLU.

Audivio Multimedia SLU podrà donar per acabades, suspendre o interrompre unilateralment, l’operativitat d’aquest lloc web, sense possibilitat de sol·licitar cap indemnització per part de l’usuari. Després d’aquesta extinció, l’usuari haurà de destruir qualsevol informació sobre la societat Audivio Multimedia SLU que tingui en qualsevol format i que hagi obtingut a través del lloc o mitjançant les comunicacions realitzades de forma individual a l’usuari.

Legislació i Jurisdicció
Aquestes condicions dús es regeixen per la legislació espanyola.

Els usuaris il´empresa Audivio Multimedia SLU sotmeten totes les interpretacions o conflictes que poguessin sorgir derivats d’aquesta nota legal als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida.

error: Contenido protegido